Snow Showers

-9°C

Snow Showers

Tori

Ähtärin tori sijaitsee Ähtärin keskustassa Ostolantien varrella. Toripäivät ovat torstai ja lauantai.

Torialueen esiintymislavan ideakilpailu

Kilpailusta esitetyt kysymykset ja vastaukset
Kilpailun tuomaristolle voi edelleen esittää kysymyksiä. Uudet kysmykset ja vastauksen julkaistaan tällä sivulla seuraavan kerran 14.1.2019

KYSYMYS 1
Lavan tulee olla esteetön ja 60 cm korkeudella toripinnasta, tarkoittaako esteettömyys käytännössä luiskaa vai mitkä ovat suunnittelua ohjaavat asiat esteettömyydelle? Lavan oikealla sivulla voi olla sivuseinä, voiko sivuseinä olla tämän lisäksi myös vasemmalla puolella?
Vastaus:
Esiintymislavalle johtava luiska on hyvä vaihtoehto esteettömyyden toteutumiseksi.
Sivuseinä voi olla myös lavan vasemmalla puolella, kunhan se ei rajoita näkyvyyttä torin suuntaan.
KYSYMYS 2
Mikä on lavan toivottu koko ja mitä palvelevia rakennuksia toivottaisiin lavan yhteyteen?
Vastaus:
Suunnitteluohjeen mukaan lavan kokonaisleveys saa olla korkeintaan 11 metriä ja syvyys 7 m. Esiintymisosion koko tulee olla vähintään 6 metriä leveä, 4 metriä syvä ja 3,5 metriä korkea.
Esiintymislavan yhteydessä ei tulla säilyttämään mitään, joten erillisiä sitä palvelevia tiloja ei tarvita. Tilaa voi kuitenkin rajata esim. pienellä seinämällä, jonka takana esiintyjä voi odottaa vuoroaan.
 

KYSYMYS 3:
Minkälaista rakenteellista tarkkuutta kilpailuehdotusten piirustuksissa odotetaan? Tulisiko piirustuksissa siis esittää rakenteellisia ratkaisuja ja liitoskohtien detaljiikkaa vai ovatko nämä aiheet enemmän mahdollista jatkotyöstöä varten ja nyt odotettu esitystekniikka vapaamuotoisempaa?

Vastaus:
Riittää, että rakenteelliset ratkaisut ja detaljit esitetään kilpailuehdotuksen mittakaavoissa. Rakenteiden tulee olla toiminnallisesti ja teknisesti toteuttamiskelpoisia. Detaljien ratkaisut, työstäminen ja tarkempi mitoitus kuuluvat jatkotyöskentelyyn.

KYSYMYS 4:
Voiko kilpailuun osallistua useammalla työllä? Jos voi, niin saako ne lähettää samassa postipaketissa vai tuleeko jokainen ehdotus lähettää eri paketissa?

Vastaus:
Kilpailuun voi osallistua useammalla työllä ja kilpailija voi lähettää useita ehdotuksia samassa paketissa. Kukin ehdotus on varustettava kuitenkin omalla nimikuorellaan. Ehdotukset erotellaan ennen palkintolautakunnan käsittelyä, joten palkintolautakunta ei tiedä, onko joku kilpailija lähettänyt useita ehdotuksia.

KYSYMYS 5:
Riittääkö kuvaviestinnän tekniikalle suunniteltu varaus ja sijoituspaikat, vai tuleeko rakennelmassa olla kiinteitä elementtejä/rakenteita, jotka tukisivat kuvaviestintää? Millaista kuvaviestintää rakenteiden tässä tapauksessa tulisi tukea?

Vastaus:
Alustavat varaukset kilpailuohjelmassa kerrotuille tarvittaville valmiuksille ovat tässä vaiheessa riittävät.

KYSYMYS 6:
Onko mahdollista lisätä ohjelmaan grilli tai makkara/ jäätelökioski sekä pienpuiston laajennusta matkahuollon eteen?

Vastaus:
Torin etureunassa on jo siirrettävä jäätelökioski kesäisin ja sille on merkitty sijoituspaikka myös Ostolantien katuympäristön suunnitelmaan. Grilli sijaitsee n. 200 m päässä Ostolantien varrella, joten tarvetta grillille/makkarakioskille ei tähän kohtaan ole.
Suunnittelukilpailu koskee ainoastaan torin lavan suunnittelemista, eikä kilpailualue ulotu matkahuollon alueelle. Pienpuiston suunnittelu ei ole tarpeen.

KYSYMYS 7:
Voisiko esiintymislava koostua erikseen koostuvista esimerkiksi sisätiloissa rakennettavista elementeistä jotka kasataan rakennusvaiheessa yhteen? Vai pitääkö se rakentaa paikalla?

Vastaus:
Esiintymislava voi koostua myös elementeistä.

KYSYMYS 8:
Onko projektille jonkinlaista budjettia mietitty?

Vastaus:
Budjetista on olemassa hahmotelma joka tarkentuu, kun ehdotukset on nähty ja suunnitelma valittu.

Pandakaupunki Ähtärin esiintymislava

Ähtärin kaupunki järjestää yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja Vaasan yliopiston kanssa Ähtärin kaupungin torin esiintymislavaa koskevan opiskelijoille kohdennetun ideakilpailun. Kilpailun tarkoituksena on löytää uudenlaisia ja tuoreita vaihtoehtoja jatkosuunnittelun ja
toteutuksen pohjaksi. Puurakenteinen esiintymislava toimii keskustan ja torialueen tapahtumien keskipisteenä. Sen tarkoitus on toimia samanaikaisesti myös pienimuotoisena vierailukohteen, joka halutaan nähdä ja jonka edessä halutaan jopa ottaa selfie. Esiintymislavan tapahtumia organisoidaan Ähtärin kaupungin ja Ähtärin yrittäjät ry:n yhteistyönä. Ähtärin keskustassa sijaitsevaa torialuetta kehitetään rinnakkain Ähtäri Resort -alueen kanssa.

Kilpailuaika alkaa 22.11.2018 ja päättyy 12.02.2019

Palkintolautakunta

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa palkintolautakunta, johon kuuluvat:

- Jukka Koivula, arkkitehti, Safa
- Heikki Riihihuhta, arkkitehti, Studio Puisto Arkkitehdit Oy
- Ari Hynynen, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuksen professori, Tampereen teknillinen yliopisto
- Katja Lähtinen, puurakentamisen liiketoiminnan professori, Vaasan yliopisto
- Heimo Pirttimäki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Ähtäri
- Jarmo Pienimäki, kaupunginjohtaja, Ähtäri
- Marika Puntala, vapaa-aikatoimenjohtaja, Ähtäri
- Jussi Koivisto, maankäyttöinsinööri, Ähtäri

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Johanna Karjala, Ähtärin kaupunki.
Palkintolautakunta kuulee tarvittaessa myös muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita kuten esimerkiksi Ähtärin Yrittäjät ry:n ja Ähtärin Matkailu Oy:n edustajia.
Asiantuntijat ja sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon.

Osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki korkeakouluopiskelijat. Opiskelijastatus tulee osoittaa koulun myöntämällä
todistuksella opiskeluoikeudesta. Kopio todistuksesta tulee liittää tekijätietoihin.

Palkinnot

Palkintoina jaetaan 5.000 euroa seuraavasti:
 I palkinto 3.500 euroa + työn viimeistelyyn liittyvä toimeksianto
 II palkinto 1.000 euroa
 III palkinto 500 euroa
Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton
(SAFA) kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa
kunniamainintoja. Kilpailun palkinnot ovat veronalaista tuloa.

Kilpailualueen sijainti, laajuus ja rajaus

Kilpailualue sijaitsee Ähtärin kaupungin ydinkeskustassa, Etelä-Pohjanmaalla Lava tulee sijaitsemaan uudella kunnostettavalla torialueella

Kilpailun tavoitteet

Ideakilpailun tarkoituksena on saada toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja uudistuvaan torialueeseen liittyvän
esiintymislavan suunnittelun pohjaksi.Tavoitteena on lisätä ydinkeskustan elinvoimaa ja lisätä tapahtumien määrää ja siten lisätä torialueen houkuttelevuutta asiointi-, asumis- ja virkistäytymispaikkana. Esiintymislavan tulee ilmentää sen kaunistasijaintia järven läheisyydessä ja Ähtärin arvoja tukevaa puurakentamista.

Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

Kilpailuehdotuksia arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Kilpailuehdotuksen kokonaisratkaisua, sen
kehityskelpoisuutta ja soveltuvuutta kaupunkikuvaan ja ympäristöön pidetään tärkeänä. Arvostelussa
kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Suositeltavaa olisi massiivipuun kuten CLT- tai hirsirakenteiden hyödyntäminen
- Rakennuksen luonne, houkuttelevuus ja viihtyisyys
-  Luonnon ja luontosuhteen näkyminen
-  Toimintojen luonteva sijoittuminen
-  Monikäyttöisyys
-  Ähtärin tunnuseläinten kuten esimerkiksi hirven, karhun tai pandan symbolinen näkyminen