Kaavoitus

Kaavoituksesta ja muusta maankäytön suunnittelusta vastaa tekninen lautakunta. Kaavan vireille tuloista, luonnosten ja kaavaehdotuksen nähtävillä olosta sekä kaavan voimaan tulosta ilmoitetaan Ähtärinjärven Uutisnuotassa, kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivuilla.

Kaavoituksen tasot ohjaavat maankäyttöä

Maankäytön suunnittelun tuloksena syntyy kaavoja, joilla ohjataan muun muassa asuinalueiden, viher- ja liikennealueiden sekä teollisuusalueiden sijoittumista. Kaavoituksella ohjataan maa-alueiden käyttöä ja rakentamista. Ylin kaavataso eli valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat alempaa kaavatasoa. 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaikkea kaavoittamista tarkoittava ohjausväline, jolla valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä maakuntatasolla. Tavoitteet koskevat mm. alue- ja yhdyskuntarakennetta, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä.
 
Maakuntakaava

Yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto.
 
Yleiskaava

Kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Kaupunki vastaa yleiskaavan laatimisesta ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
  
Asemakaava

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavan laatii kunta ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja.


Kaupungin kaavoituskatsaus 2018

Kaavakuulutukset

Vireillä olevat kaavahankkeet

Asemakaavat

Yleiskaavat 

Vahvistetut maakuntakaavat