ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HENKILÖREKISTEREIDEN TIETOSUOJASELOSTEET JA OHJEET REKISTERÖIDYLLE TIETOJEN TARKASTAMISTA VARTEN

Euroopan unionin tietosuoja-asetus tulee kokonaisuudessaan sovellettavaksi 25. toukokuuta 2018 alkaen, jolloin organisaation henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. 

Ähtärin kaupungin tietosuojavastaava

ICT-asiantuntija
Harri Asiala
puh. 040 641 1213 

Rekisteritietojen kerääminen ja säilyttäminen

Ähtärin kaupungin rekisteritiedot muodostuvat pääsääntöisesti kaupungin tuottaessa lakisääteisiä palveluita.  Henkilörekisteritiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan / edunvalvojaltaan. 

Ähtärin kaupungin rekisteritietojen säilyttäminen perustuu voimassaoleviin lakeihin ja viranomaisten antamiin määräyksiin. Kaupungilla on luotuna arkistonmuodostussuunnitelma sekä tiedonohjaussuunnitelma, jotka sisältävät tehtävä- ja asiakirjatyyppikohtaiset tietojen säilytysajat. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on
- oikeus saada läpinäkyvää informaatiota rekisteritietojen käsittelystä (artikla 12-14),
- oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa (artikla 15),
- oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16),
- oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17),
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18),
- oikeus saada tieto henkilötietojen keräämisessä tapahtuneesta muutoksesta (artikla 19),
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20),
- oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia (artikla 21-22),
- oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta (artikla 33). 

Rekisteritietojen tarkastaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään ja huollossaan olevia lapsia koskevat, henkilörekisteriin talletetut tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen.

Rekisteröidyllä on yleensä oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot.

Kaikkien rekistereiden osalta tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle ja lähetetään keskitetysti Ähtärin kaupungin kirjaamoon 

Ähtärin kaupunki, kirjaamo
Ostolantie 17
63700 Ähtäri

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.;

Ähtärin kaupungin tietosuojaselosteet

Hallinto

Asioiden ja asiakirjojen sekä päätöksenteon hallinta, Kuntatoimisto

Asioiden ja asiakirjojen sekä päätöksenteon hallinta, Tweb

Luottamushenkilöiden yhteystiedot kotisivulla

Henkilöstön yhteystiedot kotisivulla 

Kaupungin sisäinen puhelinluettelo

Taloushallinnon kirjanpito-ohjelma, Pro Economica

Kaupungin antolainarekisteri

Kaupungin takausprovisiorekisteri

Kaupungin maanvuokrarekisteri

Kaupungin teollisuustilojen vuokrausrekisteri

Henkilöstön palkanmaksu, Pegasos

Palkkakortisto

Henkilöstön työvuorosuunnittelu Titania

Henkilöstön sairauslomaseuranta

Sivistystoimi

Oppilas- ja opiskelijahallintarekisteri Primus

Oppilaskortit

Koulukuljetuslistat

Oppilaiden pedagogisen tuen asiakirjat

Oppilas- ja opiskelijahuollon palaverimuistiot

Koulukuraattorin asiakastiedot, Pro Consona

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri Abilita ja Päikky

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda (Ylläpitäjänä Opetushallitus)

Varhaiskasvatuksen sijaislista

Kulttuuriympäristötyöryhmän yhteystiedot

Nuorisovaltuuston yhteystiedot

Pirkanpohjan taidekeskuksen uutiskirje

Luovutetut avaimet

Peda.net

Tekninen toimi

Rakennusvalvonnan rekisteri KuntaNet

Rakennuslupien hakemusasiakirjat

Rakennuslupien kortisto

Vanha myönnettyjen rakennuslupien kortisto

Rakennuslupien diaarikirjat

Ilmoitusluvat

Haja-asutusalueen osoiterekisteri

Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kiinteistöveroluettelo

Kiinteistöt ja rakennukset v. 2009 sekä vanha RAHU-kortisto

Maanomistusselvitykset

Tonttivarauslista

Kaupungin asuntojen vuokralaisrekisteri

Valvontakamerat

Etelä-Pohjanmaan ympäristönsuojelusihteereiden sähköpostiosoitteet

Ympäristöluparekisteri

Ympäristölupien valvontaohjelma

Ympäristölupien tarkastuskäyntirekisteri

Ympäristöasioiden tapausmuistiot

Kulttuuriympäristötyöryhmän jäsenten yhteystiedot

Ähtärin ja Pihlajaveden reitin neuvottelukunnan jäsenistö

Ähtärinjärvi-rekisterit