Ähtärin kaupunginvaltuusto on 8.9.2014 hyväksynyt vuoteen 2020 ulottuvan Made in Ähtäri -kaupunkistrategian visiolla ”Itsenäisessä Ähtärissä on vetovoimaa”

Strategiaa on valmisteltu johtoryhmässä, asiantuntijaryhmissä, eri sidosryhmien tapaamisissa sekä päättäjien kanssa yhteisissä seminaareissa. Strategiaa varten on tehty kuntalaiskysely vuonna 2013, kaupunkilaisilla on ollut lisäksi mahdollisuus antaa avointa palautetta koko työskentelyn ajan. Strategialuonnos on käynyt lausunnoilla kaupungin eri henkilöstöryhmillä. Strategiaa luodessa on kiinnitetty erityistä huomiota seuraaviin näkökulmiin: Miten strategiaa tullaan toteuttamaan muun muassa toimialojen strategiatulkinnoissa sekä keskeisissä ohjelmissa? Vastaako strategia toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin? Mitkä strategiset linjaukset ovat eduksi kehitettäessä yhä elinvoimaisempaa Ähtäriä?

Strategialla on keskeinen asema kunnan toiminnan ohjaamisessa ja siinä on asetettu Ähtärin kaupungin arvot, tulevaisuuden tavoitetila sekä linjaukset, miten Ähtäriä kehitetään tulevina vuosina.

Vision toteutumisen edellytykset on jaoteltu seuraaviin kärkiin: talous, palvelurakenne, henkilöstö, asukkaiden hyvinvointi ja osallisuus, ympäristön hyvinvointi ja yritysten ja yhdistysten hyvinvointi. Jokainen tavoiteosa on avattu strategisella päämäärällä ja kriittisillä menestystekijöillä.

Tärkeimmäksi asiaksi strategian käytäntöön viemisen kannalta nähdään se, että strategia näkyy kaupungin organisaation kaikilla eri tasoilla. Tämä voidaan mahdollistaa johtamisella, tehtävien vastuuttamisella, oikeiden mittareiden valinnalla sekä arvioimalla strategian toteutumista säännöllisesti. Yhtenäiset tavoitteet ja suunta auttavat kehittämään koko kaupunkia ja strategia muuttuu eläväksi arkipäivän elämässä tukien kaupungin toiminta-ajatusta, jossa tuodaan esille mm. paikkakunnan tunnettuus matkailusta, monipuolisesta elinkeinorakenteesta sekä väljän asumismukavuuden tarjoavasta luonnon läheisestä palvelukeskuksesta.

Strategian lyhyt versio

Strategian pitkä versio