Ähtärin kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.2.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§44 TOIMITUSJOHTAJA JONNA PIETILAN KUULEMINEN / TILANNEKATSAUS

Kaupunginhallitus merkitsi toimitusjohtaja Jonna Pietilän selvitykset tiedoksi ja antoi tarvittavaa omistajaohjausta.

§45 MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN, TILA MUSTIKKAVUORI RN:O 7:433 / SUOMENSELÄN ELÄINHARRASTAJAT RY

Suomenselän eläinharrastajat ry on esittänyt Ähtärin kaupungille 12.2.2019 saapuneessa kirjeessä, että Ähtärin kaupunki vuokraisi yhdistykselle noin 5 000 m2 määräalan tilasta Mustikkavuori RN:o 7:433. Yhdistyksen tavoitteena on rakentaa alueelle monitoimihalli.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maanvuokrasopimuksen esitellyssä muodossa ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kuitenkin yleisen käytetyn vuokralinjan mukaisesti maa-alueen vuokra on 500 euroa vuodessa. Samalla valtuutetaan Ähtärin kaupungin hallintosäännössä määrätyt viranhaltijat allekirjoittamaan sopimuksen.

Vuokrasopimuksen laatimisesta aiheutuneista kuluista vastaa vuokralainen.

§46 YKSITYISTIEN PERUSPARANNUSAVUSTUS / PERÄNTEEN YKSITYISTIEN TIEKUNTA

Tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 36 782,00 euron ylitysoikeuden myöntämistä yksityistiemäärärahoihin. Määräraha käytetään Peränteen yksityistien perusparannuksen toteuttamiseen (kuntaosuus).

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja päätti esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Meno katetaan lainanotolla.

§47 LISÄMAAN MYYMINEN, TILA KAAVAPELTO RN:O 7:333

Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen, ettei tontin omistajille myydä eikä vuokrata lisäaluetta rannasta ja esittää asian edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Perusteena on alueen kiinteistönomistajien yhdenvertainen kohtelu. Venelaiturin, kävelytien ja yleisen uimarannan vuoksi myöskään alueen muille maanomistajille ei ole mahdollista myydä eikä vuokrata lisäalueita.

§48 INHANKOSKEN KOULUN MYYNTI

Kaupunginhallitus toteaa, että on tarkoituksenmukaista jatkaa Inhankosken koulun ostotarjousten kilpailutusaikaa ja päättää, että tarjouksia voidaan jättää 4.3.2019 klo 12.00 saakka. Samalla kaupunginhallitus päättää, että edellisellä tarjousten kilpailutusajalla tehty tarjous tai siihen mahdollisesti tehtävä tarkennus huomioidaan päätöksenteossa.

§49 LIIKUNTAKOORDINAATTORIN TOIMI / LAUSUNTO VALITUKSEEN

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavaa:

  1. Kaupunginhallitus uudistaa liikuntakoordinaattorin toimen täyttämistä koskevan hakijan tekemän oikaisuvaatimuksen johdosta tekemässään päätöksessä 17.12.2018 § 313 toteamansa.
  2. Valittajan esittämän väitteen virheellisistä päätöksistä koskien valinnassa tapahtunutta äänestystä johdosta kaupunginhallitus toteaa itseoikaisseensa Hallintolain 50 ja 52 §:ien mukaisesti asiavirheen aiemmassa valintapäätöksessään 29.10.2018 § 279 ja tehneensä uuden valintapäätöksen 12.11.2018 § 281.
  3. Valituksessa mainituista oikaisuvaatimuksista ensimmäisen kaupunginhallitus on 12.11.2018 § 283 todennut rauenneeksi koska oikaisuvaatimus on koskenut päätöstä, jonka kaupunginhallitus on 12.11.2018 § 281 itseoikaisuna kumonnut.
  4. Kaupunginhallitus on ollut toimivaltainen ratkaisemaan tehtävän täyttämistä koskevan asian ja tekemään siitä tehdystä oikaisuvaatimuksesta päätöksen (Kuntalaki 92 § ja 134 §). Päätöksenteossa ei ole tapahtunut muutenkaan menettelytapavirhettä.
  5. Hakijoilta on edellytetty tutkintoa liikunnan tai muulta soveltuvalta alalta. Tehtäväkuvassa pääpaino on kaikenikäisten ähtäriläisten liikkumisen aktivoinnissa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on keskeistä työtehtävässä. Kaupunginhallitus on valinnan yhteydessä perustellut metsätalousinsinööri Janne Muhosen valintaa haastattelun, työkokemuksen ja muun ansiointunuuden kokonaisarvioinnilla viitaten samalla sivistystoimenjohtajan aiemmin tekemään valintapäätökseen. Oikeuskäytännön mukaisesti kaupunginhallitus lisäksi toteaa, että hallintolainkäytön järjestyksessä voidaan tutkia vain julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvä asia (KHO 2003/17). Liikuntakoordinaattorin toimen täyttämisessä on kyse yksityisoikeudellisesta, työsopimuslain soveltamisalaan kuuluvan toimen täyttämisestä. Tällaisen toimen täyttämistä koskevaa riitaa ei voida ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä.
  6. Väitteeseen koskien kaupunginjohtajan mahdollista jääviyttä voi kysyä mistä se on voinut syntyä? Kaupunginjohtaja ei ole osallistunut toimen toisen hakukierroksen valintaprosessiin missään vaiheessa ennen toimimistaan kaupunginhallituksen esittelijänä asiassa sen jälkeen kun kaupunginhallitus päätti käyttää Hallintosäännön 26 §:n mukaista otto-oikeuttaan ko. asiassa. Kaupunginjohtajalla ja hakijoiden välillä ei myöskään ole jääviyttä aiheuttavia perhe- yms suhteita.

Eo. perustein Ähtärin kaupunginhallitus esittää hallinto-oikeudelle, että valitus perusteettomana hylätään tai vaihtoehtoisesti jätetään tutkimatta.

§ 50 TOIMISTO- JA VIESTINTÄSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Hallinto-osasto hakee täyttölupaa toimisto- ja viestintäsihteerin toimeen (työaika 36,75 hlvko) toukokuusta 2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena. Talousarviossa on varattu määräraha toimen täyttämiseen.

Kaupunginhallitus myönsi luvan toimisto- ja viestintäsihteerin toimen täyttämiseen.

§51 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston kokouksen 28.1.2019 päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat kaupungin toimivaltaan. Päätökset pannaan täytäntöön kun ne ovat lainvoimaisia.

§ 52 KAUPUNGINJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus

§ 53 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

§ 54 TIEDOKSI

Kirjelmät merkittiin tiedoksi.

§ 55 HALLINTOSIHTEERJEN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Sivistysosasto haki täyttölupaa hallintosihteerin toimeen 1.9.2019 alkaen.

Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvan sivistysosaston hallintosihteerin toimeen 1.9.2019 alkaen.

----------------------------------------------------------

Kaupunginhallituksen päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.