Ähtärin kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 5.2.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§18 KEILAHALLIN RATALAITTEISTON HANKINTA

Ähtärin kaupunki on asettanut Hilma-järjestelmään tarjouspyynnon koskien rakennettavan keilahallin ratalaitteistojen hankintaa. Tarjouspyyntö on jätetty 20.12.2018 ja tarjoukset tulee jättää 28.1.2019 kello 12.00 mennessä.

Keilahallin ratalaitetoimittajaksi hyväksyttiin Oy Bowling Ab.

§19 PIRKANLINNAN SISÄILMATUTKIMUKSET

Pirkanlinnassa on 11.12.2018 suoritettu työsuojelutarkastus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimesta. Tarkastuskertomuksen mukaan kiinteistössä on ollut mahdolliseen sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua.

Tarkastuskertomuksessa edellytettiin selvitystä kiinteistössä tehdyistä tutkimuksista ja korjaustoimenpiteistä sekä työterveyshuollon työpaikkaselvityksen suorittamista. Lisäksi tarkastuskertomuksessa on edellytetty tarkempaa selvitystä kiinteistön materiaalien ja rakenteiden kunnosta.

Aluehallintoviraston edellyttämien selvitysten sekä viimeisimpien tutkimustulosten perusteella tulisi Pirkanlinnan kiinteistöön tehdä tarkempi sisäilmatutkimus. Tutkimuksen perusteella kaupungin investointisuunnitelmassa vuodelle 2020 myönnetty määräraha voidaan kohdistaa asianmukaisiin kohteisiin riittävällä laajuudella.

Tekninen lautakunta merkitsi työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksen sekä tehdyt tutkimukset tiedoksi.

Lautakunta päätti valtuuttaa rakennuttajainsinööri Mirka Poikelinin teettämään kohteessa sisäilmatutkimus ja muut vaaditut selvitykset, mikäli tekeillä olevien lisäselvitysten tulokset sitä edellyttävät.

§20 MESIKÄMMEN UIMAHALLIN PERUSKORJAUS

Ähtärin uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnistetty vuoden 2018 lopulla. Valtion avustusta on mahdollista saada tähän hankkeeseen jopa 800.000 €. Avustushakemus tuli jättää aluehallintovirastolle 31.12.2018 mennessä. Kaupunki jätti hakemuksen määrätyssä ajassa. Anomusta on mahdollista täydentää tammikuun 2019 aikana, lisäselvitykset ovat käynnissä.

Uimahallin peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelu on edennyt ja viimeiset avustushakemuksen täydennykset on lähetetty aluehallintovirastoon 28.1.2019. Tämä hetkinen suunnittelutilanne ja alustavat suunnitelmat esitellään kokouksessa.

Tekninen lautakunta merkitsi uimahallin peruskorjauksen tämän hetken tilanteen tiedoksi saatetuksi.

§21 YKSITYISTIEN PERUSPARANNUSAVUSTUS / PERÄNTEEN YKSITYISTIEN TIEKUNTA

Peränteen yksityistien tiekunta on hakenut Ähtärin kaupungilta Peränteen yksityistien perusparannukseen kaupungin avustusta. Ely-keskus on myöntänyt 16.10.2018 Peränteen yksityistielle yksityistielain 93-94 § mukaista valtion avustusta perusparannushankkeelle. Kustannusarvioksi Ely-keskus on hyväksynyt 147 128 euroa. Avustus on 50% toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 73 564 euroa.

Tiekunta hakee Ähtärin kaupungilta avustusta perusparannuksen kustannuksiin, kustannusarviosta 25%, 36782,00 euroa. Summa ei sisällä vähennettävää arvonlisäveroa.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 36 782,00 euron ylitysoikeuden myöntämistä yksityistiemäärärahoihin. Määräraha käytetään Peränteen yksityistien perusparannuksen toteuttamiseen (kuntaosuus).

§22 ÄHTÄRIN KULTTUURIYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN KOKOONPANON VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017 SEKÄ TYÖRYHMÄN TOIMINTA- JA KOKOONPANOPERIAATTEEN VAHVISTAMINEN VUOSILLE 2018-2021

Tekninen lautakunta on aikaisemmin nimennyt edustajikseen kulttuuriympäristötyöryhmään vuosille 2018-2021 kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-ahon ja ympäristönsuojelusihteeri Minna Hakalan.

Kirsi Haapa-aho ei ole työskennellyt syksyn 2018 jälkeen Ähtärin kaupungin palveluksessa. Hänen tilalleen tulee teknisen lautakunnan nimetä uusi edustaja Ähtärin kulttuuriympäristötyöryhmään vuosille 2018-2021.

Tekninen lautakunta nimesi edustajakseen kulttuuriympäristötyöryhmään vuosille 2018-2021 kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-ahon tilalle rakennustarkastaja Matti Pakkalan.

§23 LISÄMAAN MYYMINEN, TILA KAAVAPELTO RN:O 7:333

Kiinteistön omistajat esittävät kaupungille 228m2 kokoinen rantakaistaleen myymistä tontin lisämaaksi.

Alueella on voimassa asemakaava, joka on tullut voimaan 10.5.1975. Osto- / vuokraesityksen mukainen määräala (noin 230m2) on kaavassa puistoaluetta (P).

Asiassa on huomioitava alueen kiinteistöjen omistajien yhdenvertaisuus sekä vieressä oleva venelaituri, kävelytie sekä uimaranta.

Alueella on vuonna 1999 tehty lisämaakauppoja. Tällä alueella tehdyt kaupat eivät ole kuitenkaan ulottuneet rantaan saakka.

Ähtärin kaupunki on harkintansa mukaan vuokrannut maa-alueita. Vuokra-alueet on vuokrattu kaavamääräysten mukaisesti. Vuokralaiset ovat vastanneet vuokra-alueen siisteydestä ja sillä sijaitsevien rakenteiden ja rakennusten kaikista hoito- ja kunnossapitokuluista sekä vuokra-alueen maapohjan yms. kiinteistöverosta.

Tekninen lautakunta päätti äänestyksen jälkeen, ettei hakijalle myydä eikä vuokrata lisäaluetta rannasta alueen kiinteistöjen omistajien yhdenvertaisuuden vuoksi.

Venelaiturin, kävelytien ja yleisen uimarannan vuoksi myöskään alueen muille kiinteistön omistajille ei ole mahdollista myydä eikä vuokrata lisäalueita.

§24 TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS

Lautakunta keskusteli seuraavista asioista:

- Mesikämmenen alueen kaavamuutos

- Liikenneselvitys ja palaveri Ely-keskuksen kanssa

- Liittymämuutokset tasoristeyksissä.

§25 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET

Tekninen lautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi. Päätöksiä ei otettu teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

§26 TIEDOKSI

Tekninen lautakunta merkitsi työsopimukset, päätökset ja kirjeet tiedoksi.

-----------------------------------------------------------

Teknisen lautakunnan päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.