Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 24.1.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§ 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijän nimeäminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimesi vuoden 2019 kokouksiin esittelijäksi sivistystoimen toimialajohtajan, tällä hetkellä Markus Hyytinen. Esittelijän sijaiseksi nimetään vapaa-aikatoimenjohtaja Marika Puntala.

§ 2 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sihteerin nimeäminen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimesi vuoden 2019 kokouksiin sihteeriksi hallintosihteeri Anna-Liisa Jaakkolan. Sihteerin sijaiseksi nimetään hallintojohtaja Seppo Karjala.

§ 3 Pöytäkirjantarkastus ja päätösten ilmoittaminen kaupunginhallitukselle

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa viimeistään kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että lautakunnan tekemistä ottokelpoisista päätöksistä ilmoitetaan kaupunginhallitukselle toimittamalla sille määräajan kuluessa jäljennös kokouksen pöytäkirjasta.

§ 4 Esityslistan ja pöytäkirjan pitäminen nähtävänä

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että lautakunnan kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi kuntalain 140 §:n mukaisesti Ähtärin kaupungin kotisivuille muutoksenhakuajaksi.

§ 5 Kutsu sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukseen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityslistat lähetetään kokoukseen osallistujille ensisijaisesti sähköpostitse jokaisen jäsenen luottamushenkilösähköpostiin. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa lähettää

kokousaineistoa myös maapostina. Kokoukseen osallistuvat henkilöt voivat hakea paperimuotoisen esityslistan käyttöönsä kaupungin kirjaamosta.

Esityslistojen jakaminen voidaan tehdä myös luottamushenkilöportaalin kautta, kun portaali on otettu käyttöön.

§ 6 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden toinen torstai klo 18.00 kaupungintalolla. Seuraavat kokouspäivät ovat torstait 21.02.2019, 14.03.2019 (van), 11.04.2019,09.05.2019, 13.06.2019 (vara).

Esityslista toimitetaan lehdistölle sähköpostitse (Ähtärinjärven Uutisnuotta, Viiskunta, Ilkka ja Keskisuomalainen). Kokouksen esityslista ja hyväksytty pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan netissä julkisuuslain sallimissa puitteissa.

§ 7 Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Kaupunginvaltuusto on 10.12.2018, § 95, hyväksynyt sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulosalueille (summataso 3) määrärahat vuodelle 2019.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi summataso neljän määrärahat kohdille:

5110 Perusopetus

5150 Esiopetus

5160 Vammaisopetus

5170 Lukio

5210 Lakeudenportin opisto

5220 Merikanto-opisto

5230 Taiteen perusopetus

5310 Pääkirjasto

5330 Kirjastoauto

5510 Hallinto/Nuoriso

5520 Nuorisotilat

5530 Muu Nuorisotyö

5540 Avustukset

5610 Hallinto/Liikunta

5620 Kuntoliikunta

5630 Kilpaliikunta

5640 Liikuntapaikat

5650 Avustukset

5810 Aamu-ja iltapäivätoiminta

5920 Päiväkodit

5930 Perhepäivähoito

5940 Ryhmäperhepäivähoito

5950 Lasten kotihoidontuki

5970 Joukkoliikenne.

§ 8 Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019/ kulttuuritoimi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy summataso neljän määrärahat kohdille:

5410 Hallinto/Kulttuuri

5420 Kulttuuritoiminta

5430 Avustukset

§ 9 Laskujen hyväksyjät / sivistystoimi

Sivistys-ja hyvinvointilautakunnan päävastuualueella laskujen hyväksyjänä toimii kaikilla tulosalueilla toimialajohtaja sekä tulosalueittain seuraavat henkilöt 1.1.2019 alkaen:

Otsonkoulu, Pienluokka ja Reppula: Otsonkoulun rehtori

Myllymäen koulu: Koulunjohtaja.

Yhteiskoulu-lukio: Yhteiskoulu-lukion rehtori

Kirjasto: Kirjastotoimenjohtaja

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi: Vapaa-aikatoimenjohtaja

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuspäällikkö

Hallintosäännössä ei ole määräystä, että vastaanottajan ja hyväksyjän pitäisi olla eri henkilöt, mutta sisäisen tarkastuksen kannalta on välttämätöntä, että noudatetaan sääntöä eli hyväksyjä ja vastaanottaja ovat eri henkilöt.

§ 10 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2019

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että Ähtärin kaupungin perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2019 korvataan vuoden 2018 päätöksen mukaan ateriakorvausten osalta ja korotetaan muun kustannuksen osalta kuntaliiton suositusten mukaisesti.

§ 11 Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on päivitetty työryhmässä, johon kuuluu Kuusiolinna Terveys Oy:stä palveluvastaava Elina Anttila-Varpula ja sosiaalipalvelujohtaja Maarit Lehtonen, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymästä vastaava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Anne Siltala, koululääkäri Heidi Keisala, kouluterveydenhoitajat Hanna Onnela, Raisa Teerimäki ja Minna Pienräihä, Ähtärin kaupungista rehtorit Markku Juhola ja Marika Pienimäki, vs. sivistystoimenjohtaja Markus Hyytinen, varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Mannismaki ja koulukuraattori Heli Ahomaa.

Suunnitelmaan on pyydetty näkemyksiä niin Ähtärin seurakunnalta, paikalliselta Mannerheimin Lastensuojeluliitolta kuin koulujen vanhempainyhdistyksiltä, oppilaskunnilta ja nuorisovaltuustolta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä vuosille 2019-2021.

§ 12 Varhaiskasvatuksen tilannekatsaus vuodelle 2019

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi varhaiskasvatuksen tilannekatsauksen.

§ 13 Lapsivaikutusten arviointimallin käyttöönotto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lapsivaikutusten arviointimallin käyttöönottoa tarpeen mukaan kaupungin päätöksenteossa.

§ 14 Otsonkoulun väistötilat

Otsonkoulun sisäilmatutkimusten valmistuttua on päädytty siirtyä väistötiloihin. Väistötiloina on käytetty 2.1.2019 lähtien Myllymäen koulun tiloja, Sedun Koulutien tiloja, Ollinkulman / Reppulan tiloja, seurakunnan tiloja, Hovittaren tilaa sekä Koulutien rivitalon tiloja.

Väistötiloista seuraa lisäkustannuksia vuodelle 2019. Kustannusten sisältöjä esitellään kokouksen yhteydessä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi tämän hetkisen tilanteen.

§15 A1-kielen varhentaminen Etelä-Pohjanmaan opetussuunnitelmassa

Sivistys-ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi opetussuunnitelman alueellisen toimintasuosituksen Al-kielen varhentamisen osalta.

§ 16 Ottokelpoiset päätökset

 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

§ 17 Vs. toimialajohtajan ajankohtaiskatsaus

Merkittiin tiedoksi vs. toimialajohtajan kokouksessa esittämä ajankohtaiskatsaus.

§ 18 Tiedoksi

Kirjeet merkittiin tietoon saatetuksi.

-----------------------------------------------------------

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.