Tekninen lautakunta on kokouksessaan 24.1.2019 käsitellyt seuraavia asioita:

§ 1 Kutsu teknisen lautakunnan kokoukseen

Tekninen lautakunta päätti, että esityslista lähetetään lautakunnan jäsenille viimeistään kokousta edeltävän viikon keskiviikkona. Kiireellisissä tapauksissa voidaan kokous kutsua koolle pelkällä kutsulla asialistoineen joko postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi päätetään, että teknisen lautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkiset pykälät julkaistaan Ähtärin kaupungin kotisivuilla. Kokousten esityslistat lähetetään vuonna 2019 sähköpostitse Viiskunnalle, Suomenselän Sanomille ja Ahtärinjärven Uutisnuotalle, Ilkka -lehdelle, Pohjalaiselle, Keskisuomalaiselle ja Yleisradiolle.

§ 2 Sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto

Teknisen lautakunnan esityslistat lähetetään kokoukseen osallistujille ensisijaisesti sähköpostitse jokaisen jäsenen luottamushenkilösähköpostiin. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa lähettää kokousaineistoa myös maapostina. Kokoukseen osallistuvat henkilöt voivat hakea paperimuotoisen esityslistan käyttöönsä kaupungin kirjaamosta.

Esityslistojen jakaminen voidaan tehdä myös luottamushenkilöportaalin kautta, kun portaali on otettu käyttöön.

§ 3 Teknisen lautakunnan esittelijän nimeäminen

Tekninen lautakunta nimesi vuoden 2019 kokouksiin esittelijäksi toimialajohtajan. Esittelijän sijaiseksi nimettiin rakennustarkastaja.

§ 4 Pöytäkirjantarkastus ja päätösten ilmoittaminen kaupunginhallitukselle

Tekninen lautakunta päätti, että lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla valittua läsnäolevaa pöytäkirjantarkastajaa viimeistään kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä. Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että lautakunnan tekemistä ottokelpoisista päätöksistä ilmoitetaan kaupunginhallitukselle toimittamalla sille määräajan kuluessa jäljennös kokouksen pöytäkirjasta.

§ 5 Esityslistan ja pöytäkirjan pitäminen nähtävänä

Tekninen lautakunta päätti, että lautakunnan kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Tekninen lautakunta päätti, että pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi kuntalain 140 §:n mukaisesti Ähtärin kaupungin kotisivuille muutoksenhakuajaksi.

§ 6 Teknisen lautakunnan toimialan tarvikehankinnat sekä tositteiden vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen

Tekninen lautakunta päätti, että hankinnoissa noudatetaan Ähtärin kaupungin hankintaohjetta (Kvalt 12.11.2018 § 86)

Vastaanottajina toimivat:kiinteistöpäällikkö, siivoustyönjohtaja, rakennustarkastaja, rakennuttajainsinööri, maankäyttöinsinööri, ympäristönsuojelusihteeri, ruokapalvelu- kehittämispäällikkö, maaseutusihteeri, liikuntakoordinaattori, kukin omalla alallaan ja työnjohtajat.

Tekninen lautakunta päätti, että menotositteet hyväksyy toimialajohtaja ja hänen estyneenä ollessa hänelle määrätty varahenkilö.

Tulosaluepäälliköt hyväksyvät tulosalueensa seuraavasti:

Tekninen hallinto:  tekninen johtaja  (vara kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri)

Rakentamis- ja tekniset palvelut:  kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri (vara maankäyttöinsinööri)

Maankäyttöpalvelut:  maankäyttöinsinööri  (vara kiinteistöpäällikkö  /rakennuttajainsinööri)

Tilapalvelu: kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri  (vara rakennustarkastaja)

Ympäristöpalvelut: rakennustarkastaja (vara kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri)

Yksityistiet: maankäyttöinsinööri  (vara kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri)

Palo- ja pelastus: kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri (vara rakennustarkastaja)

Ruokapalvelu: ruokapalvelu- ja kehittämispäällikkö (vara kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri)

Liikuntapaikat: kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri (vara rakennustarkastaja),

§ 7 Teknisen lautakunnan edustus työmaa- ym. kokouksissa

Tekninen lautakunta päätti, että vuonna 2019 osallistuminen työmaa yms. kokouksiin toteutetaan alla olevan esityksen mukaisesti:

1. Tekninen lautakunta osallistuu kokonaisuudessaan työmaa- yms. kokouksiin, jos urakkasumma on yli 2.000.000 €.

2. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja teknisen toimiston viranhaltijat (toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija) osallistuvat rakennustyön, jonka urakkasumma on yli 500.000 € mutta pienempi kuin 2.000.000 €, työmaa- yms. kokouksiin ja vuositakuutarkastuksiin. Em. kokousten pöytäkirjat merkitään tiedoksi teknisen lautakunnan kokouksessa.

3. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja osallistuu omana työnä suoritettavien töiden vastaanottotarkastuksiin, jos työkohteen yhteiskustannukset ylittävät 

a) talonrakennuskohteiden osalta 50.000 €

b) tienrakennuskohteiden osalta 50.000 € (rakennuskaavateillä vain yleiseen liikenteeseen luovuttamiskatselmus)

c) puisto- yms. töiden osalta 30.000 €

 § 8 Urakkasuoritusten vakuuksien hyväksyminen ja vapauttaminen

Tekninen lautakunta päätti, että urakkasuoritusten vakuuksina hyväksytään ilman eri päätöstä seuraavat vakuudet:

1. Pankki- ja vakuutuslaitostakaus

2. Kaupungin nimiin tehty pankkitalletus, jonka pankkikirja luovutetaan kaupungille ja jonka ehdoissa on mainittu vakuustalletuksen tarkoitus, lisäksi pankkitalletuksen kuittaamattomuustodistus

3. Vakuuden pidättäminen maksupostista, jos vakuudenarvo on alle 2000 €.

4. Jos vakuuden arvoksi jää alle 500 €, ei vakuutta vaadita.

 § 9 Arvopostin kuittaus ja vastaanotto

Tekninen lautakunta päätti valtuuttaa tekniselle lautakunnalle osoitetun saapuvan arvopostin sekä muiden arvolähetysten kuittaajiksi ja vastaanottajiksi seuraavat henkilöt: toimialajohtaja, tekninen johtaja, piirtäjä-toimistosihteeri, rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri sekä kiinteistöpäällikkö / rakennuttajainsinööri.

§ 10 Vuoden 2019 määrärahojen käyttösuunnitelma

Lautakunnan tulosalueiden keskeinen sisältö on seuraava:

7010 Tekninen hallinto

Tulosalue sisältää hallinnon, teknisen toimen, metsäalueet ja maa- ja vesialueet menot ja tulot.

7110 Rakentamis- ja tekniset palvelut

Tulosalueeseen kuuluvat kaavateiden kunnossapito, valaistus, varustus, varikon toiminta, koneet ja kuljetus, kunnan suoraan hoitamat yksityistiet, puistot ja leikkipaikat, venesatamat, työllistämistyöt. Muissa tehtävissä on mm. kaatopaikanjälkihoitoon liittyvät velvoitteet ja esim. maankaatopaikat kulut. Kesäliikuntapaikkojen, hiihtolatujen ja jääurheilualueiden kustannukset.

7210 Maankäyttöpalvelut

Tulosalue sisältää kaavoitukseen, pohja- ja yleiskarttojen sekä mittauspalveluihin liittyvät kustannukset.

7410 Tilapalvelut

Tulosalue sisältävät tilapalvelun ja asuntotoimen.

Tilapalvelu vastaa kaupungin hallussa olevista toimitiloista ja kaupungin omistamista asuinrakennuksista. Lisäksi tilapalveluun kuuluvat ateriankuljetuspalvelut sekä perusturvan käytössä olevat ulkopuoliset kiinteistöt.

Tilapalvelun hallitsemien kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitomenojen käyttösuunnitelmaan kiinteistöittäin jaetut määrärahat ovat ohjeellisia ja perustuvat edellisvuosien toteutuneisiin kustannuksiin. Kunnossapidon osalta voi esitettyihin määrärahoihin tulla muutoksia johtuen siitä, että joillakin kiinteistöillä voi tulla akuutteja korjaustarpeita, jotka vaativat esitettyä suurempia määrärahoja.

7510 Ympäristöpalvelut

Tulosalue sisältää rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kustannukset.

7130 Yksityistiet sekä yksityistieavustukset

Tavoitteena mahdollisimman hyvät kulkuyhteydet haja-asutusalueille.

7610 Palo- ja pelastustoimi

Pelastustoimi on siirtynyt 1.1.2004 lähtien aluepelastuslaitoksen alaisuuteen.

Pelastustoimen kustannukset näkyvät teknisen lautakunnan talousarviossa.

7710 Ruokapalvelut

Tulosalue käsittää aluekeittiön (keskus-/sairaalakeittiö) ja kyläkoulun keittiön menot ja tulot.

Tekninen lautakunta toteaa, että valtuuston päättämät summatasojen määrärahat ovat samat summataso neljän määrärahat, joten tarvetta tarkempaan jakoon ei ole.

Investointihankkeiden budjetit/käyttösuunnitelmat on pääosin tehty ilman yksityiskohtaisia kustannusarvioita tai suunnitelmia. Tästä johtuen käytännössä joudutaan talousarviovuoden aikana tekemään määrärahojen välisiä siirtoja eli ylittyneille määrärahoille pyritään osoittamaan kate muiden kohteiden säästyneistä rahoista määrärahojen sisällä.

§ 11 Keilahallin ratalaitteiston hankinta

Asia saatetaan tiedoksi. Laitetoimittaja hyväksytään erikseen pidettävässä kokouksessa mahdollisimman pian tarjousten avaamistilaisuuden jälkeen.

§ 12 Mesikämmen uimahallin peruskorjaus

Ähtärin uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on käynnistetty vuoden 2018 lopulla. Valtion avustusta on mahdollista saada tähän hankkeeseen jopa 800.000 €. Avustushakemus tuli jättää

aluehallintovirastolle 31.12.2018 mennessä. Kaupunki jätti hakemuksen määrätyssä ajassa. Anomusta on mahdollista täydentää tammikuun 2019 aikana, lisäselvitykset ovat käynnissä.

Tekninen lautakunta merkitsee uimahallin peruskorjauksen tämän hetken tilanteen tiedoksi saatetuksi.

§ 13 Yksityistien perusparannusavustus / Peränteen yksityistien tiekunta

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella päätettiin varmistaa vuoden 2019 talousarviossa varattujen varojen riittävyys.

Tämän jälkeen asia käsitellään uudelleen.

§ 14 Teknisen toimen ajankohtaiskatsaus

Lautakunta keskusteli seuraavista asioista:

- Teknisen osaston henkilöstötilanne

- Pitkäahon teollisuusalueen kaavoitus

- Moksunniemen kaavamuutos

- Liikennejärjestelyt matkailualueella

- Metsänharvennus Peränteellä

- Kaava-alueiden metsänhoitosuunnitelmat

- Pirkanlinnan tilanne ja tehtävät toimenpiteet

- Linjatien tilanne

Seuraava kokous on 5.2.2019 klo 18.00.

§ 15 Ympäristönsuojelun ajankohtaiset asiat

Lautakunta keskusteli seuraavista asioista:

- Inhankosken voimala

- Ympäristölupien nk. “yhden luukun malli”

- Jätevesiasetus

- Sähköinen käytäntö ympäristönsuojelussa

- MASA -asetus

- Maa-aineslupamenettelyn muutokset

- Ilmoituslupamenettely ympäristönsuojelussa

- Ympäristönsuojelulainsäädännön muutokset

- Ympäristönsuojelun taksamuutos

- Valvontasuunnitelman muutos

- Valvontaohjelman päivitys

- Alle 10 ha turvetuotanto

§ 16 Ottokelpoiset päätökset

Tekninen lautakunta merkitsi päätökset tiedoksi. Päätöksiä ei oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

§ 17 Tiedoksi

Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet ym. tiedoksi.

 

 _________________________________________________

Teknisen lautakunnan päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta.

Ähtärin kaupungin kirjaamo

Ostolantie 17

63700 Ähtäri

puh. 06 2525 6000

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.