Kuulutukset

Kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ovat luettavissa myös  Ähtärin kaupunginviraston ilmoitustaululla osoitteessa
Ostolantie 17, Ähtäri. Asiakirjat ovat nähtävänä myös Ähtärin kaupungintalon info-pisteessä.

Kuulutuksen johdosta kaupungille jätettävän muutoshakemus tai huomautus on jätettävä kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta § 6).

KAUPUNGIN KUULUTUKSET

Kuulutus presidentinvaalien äänestyksen toimittamisesta Ähtärin kaupungin alueella. Kuulutus nähtävänä 15..12.2017-11.2.2018.

Ilmoitus talous- ja rahoitusosaston toimistosihteerin toimen hausta. Toimi haettavana 2.1.2018 klo 12.00 mennessä.

Kuulutus kaupungintalon sulkemisesta ajalla 27.-29.12.2017, teknisen lautakunnan 19.12.2017 pöytäkirjan sekä ajalla 18.-31.12.2017 tehtyjen viranhaltijapäätösten nähtävänä pitämisestä. Kuulutus nähtävänä 11.12.2017-2.1.2018.

Kuulutus laaja-alaisen erityisopettajan viransijaisuuden auki julistamisesta. Viimeinen hakupäivä 22.12.2017 klo 12.00 mennessä.

Kaupunginvaltuuston 11.12.2017 pidettävän kokouksen kuulutus ja asialista. Nähtävänä 4.12.2017-15.1.2018.

Ähtärin kaupunginvaltuuston 13.11.2017 klo 18.30 pidettävän kokouksen kokouskutsu ja asialista. Nähtävänä 7.11.-18.12.2017.

Ähtärin kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.2.2017 § 42 kaavoituskatsauksen vuodelle 2017.

Kaupunginviraston aukioloajat, vastaanottoajat sekä päätösten nähtävänä pitäminen vuonna 2017.

  

VALTION VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET

Kuulutus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksestä, jätevedenpuhdistamon purkuvesien velvoitetarkkailu. Päätös nähtävänä 13.12.2017-15.1.2018.

Kuulutus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nähtävänä pitämisestä. Päätös koskee vesijohdon rakentamista Nääsinsalmen alitse. Nähtävänä 7.12.2017 - 8.1.2018.

Kuulutus vesilain mukaisen lupahakemuksen nähtävänä pitämisestä. Luvan hakija Ähtärin Eläinpuisto Oy: Laiturin ja kelluvan uimala / harrastealueen rakentaminen Hankaveteen. Hakemusasiakirjat nähtävänä 11.12.2017-19.1.2018.

 

MUIDEN VIRANOMAISTEN KUULUTUKSET